Šajā atrunā teikts, ka nav garantijas par konkrētu rezultātu, un katram cilvēkam rezultāti var atšķirties! Šajā tīmekļa vietnē sniegtā informācija nav jāinterpretē kā solījums vai garantija. Aural+ LLC nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, vai citādi izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies vai ir saistīti ar produkta izmantošanu vai nepareizu lietošanu.